medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

 

Metodebeskrivelse for Lesertall for norske aviser på mobil

Forbruker & Media

Kantar har siden 1988 samlet inn omfattende medie- og forbruksdata gjennom multimediekonseptet Forbruker & Media. Undersøkelsen omfatter rundt 450 enkeltmedier og gir også mulighet for å sammenligne mellom ulike medietyper. Gjennom undersøkelsen tar man sikte på å måle ulike egenskaper ved mediebruk - som tilgang, dekning og frekvens. Forbruker & Media blir finansiert av mediene selv og av brukerne av data fra undersøkelsen, og rapporteres i februar/mars og september/oktober hvert år.

Metode: Hoveddelen av undersøkelsen består i dag av ca. 45 000 telefonintervjuer som gjennomføres løpende gjennom hele året. Det foretas ca. 140 intervjuer per dag, fordelt over 345 dager for å kontrollere for sesongsvingninger og større mediebegivenheter. Hoveddelene av undersøkelsen er basert på et utvalg som er representativt for den norske befolkningen 12 år +.

Fra og med andre kvartal 2016 veies resultatet av undersøkelsen for utdanning, i tillegg til for alder, kjønn og geografi. Siden personer med høyere utdanning har utgjort en større del av utvalget for undersøkelsen enn av befolkningen generelt, vil disse nå telle mindre enn før. Det kan gi ulike utslag for ulike medier og mediekanaler. Endringen førte blant annet til lavere lesertall for en rekke aviser.

Forbruker & Media har også en postal del - et tilsendt skjema som respondentene selv fyller ut. Deltakerne i postaldelen rekrutteres blant de som allerede er intervjuet på telefon. Spørreskjemaet kartlegger markeds- og målgruppeinformasjon, samt informasjon om produkter/merkevarer og forbruk. Skjemaet har også spørsmål om ukeblader, direktereklame og respondentenes viktigste nyhetskilde. Data fra postaldelen er representative for befolkningen 15 år +.

Fra august 2004 ble utvalget, spørreområdene og vekteprosedyrene justert noe på lokalt nivå. Nedre aldersgrense ble samtidig justert ned fra 13 til 12 år. Dermed er universet (befolkningen resultatene gjelder for) økt for hele Forbruker & Media.