NRK
NRK er en statlig eid allmennkringkaster og et av de største mediekonsernene i Norge. Den lisensfinansierte kringkasteren, som hadde monopol på radio- og TV-sendinger fram til begynnelsen av 1980-tallet, har beholdt sin sterke posisjon til tross for stadig tøffere konkurranse fra kommersielle kanaler. 87 prosent av befolkningen bruker NRKs tilbud daglig(2016).

Virksomhet

TV
NRK har tre riksdekkende TV-kanaler; NRK1 har hatt sendinger siden 1960, NRK2 siden 1996 og NRK3/Super siden 2007. I tillegg har NRK 12 regionale sendinger i vinduer i NRK1s sendeskjema. Selv etter at bakkenettet ble digitalisert og «alle» fikk mange kanaler, har NRK beholdt en bemerkelsesverdig sterk posisjon i TV-markedet. NRK1 er fortsatt landets største TV-kanal og har i perioden 2008-2013 ligget stabilt på en markedsandel på 32-33 prosent, men duppet ned til 30 prosent i 2014 og litt opp til 31 prosent i 2016. Dette er lavere enn nivået på rundt 40 prosent før digitaliseringen, men tar man med de nye NRK-kanalene, har kringkasteren bare hatt en liten tilbakegang.

Radio
På ordinær FM-radio hadde NRK tre riksdekkende kanaler - P1, P2 og P3 - i tillegg til 15 ulike distriktssendinger som sender på P1 noen timer daglig. NRK har også en rekke kanaler som sender i DAB-nettet; den første, Alltid Klassisk (nå: Klassisk), kom i 1995 og var den første rene DAB-kanalen i verden. Året etter kom nyhetskanalen Alltid Nyheter, og i årene etter er tilbudet gradvis blitt utvidet. Til sammen tilbyr NRK 15 kanaler på DAB, i tillegg til en håndfull kanaler som bare er tilgjengelig på internett. Kanalene Alltid Nyheter og mP3 ble også sendt i FM-nettet i de største byene, og det samme gjaldt Klassisk til 2009, da kanalens frekvenser ble avsatt til lokalradio. I 2017 ble FM-sendingene slått av i hele landet, og DAB og internett er nå den eneste måten å benytte seg av det nasjonale radiotilbudet.

Da det ble åpnet for riksdekkende reklamefinansiert radio i 1993, mistet NRK lyttere til konkurrenten P4 og senere Radio Norge. NRKs samlede andel av lyttetiden har likevel holdt seg rundt 60 prosent, og ofte nærmere 70 prosent. Norges befolkning bruker fortsatt nesten halvparten av lyttetiden på hovedkanalen P1.

Distribusjon
NRK er en sentral aktør innen sendenett for TV og radio, men ikke i samme grad som før. NRK eide tidligere det analoge bakkenettet for TV sammen med Telenor, men solgte seg ut i 1999. NRK eier nå en tredjedel av selskapet Norges televisjon (NTV), som sto for utbyggingen av det digitale bakkenettet, og søster­selskapet til NTV, kanaltilbyderen RiksTV. De andre eierne er Telenor og TV 2. NRK har en lovfestet rett til å sende TV i bakkenettet, mens andre kanaler må søke RiksTV om plass. Også i utviklingen av digitale sendenett for radio har NRK spilt en viktig rolle, men her er det primært Telenor-eide Norkring som står for utbygging og drift.

Internett
Internett var lenge en av NRKs store utfordringer; til tross for tilgang til store mengder stoff internt, nådde trafikken aldri opp til forventningene. Dette er i dag et tilbakelagt stadium: NRK.no er nå det nest mest besøkte nettstedet i Norge etter VG Nett, og suksessen er så stor at konkurrentene - i første rekke nettavisene og TV 2 - klager. Det var i 2008 at trafikkveksten til NRK begynte å skyte fart, med den nye værtjenesten Yr.no som en kraftig driver. Men også den øvrige nettsatsingen - mer TV- og radioinnhold, bedre avspillere osv. - har bidratt. Yr er et samarbeid med Meteorologisk Institutt. NRK ble også med på lignende samarbeidsprosjekter, for eksempel turplanleggeren UT.no, men valgte senere å trekke seg. «Statskanalen» har også lyktes på nye mobile plattformer som smarttelefoner og nettbrett. I 2017 startet NRK sammen med Dagbladet og TV2 opp Faktisk.no, en tjeneste som blant annet skal faktasjekke det politiske ordskiftet og avdekke falske nyheter.

Finansiering
Over 95 prosent av NRKs inntekter stammer fra lisens. Gjennom lisensordningen holdes økonomien stabil og skjermet fra svingninger i mediemarkedet. Ordningen gir også større uavhengighet fra politikerne enn om finansieringen skjedde over statsbudsjettet. Både lisensavgiften og -inntektene har økt år for år. NRK har likevel slitt med høye utgifter og har gjennomført betydelige nedskjæringer. De siste årene har lisensordningen vært under press, og NRK har mistet/sagt fra seg muligheten til å selge reklameplass på tekst-TV og internett. NRKs satsing på salg av spin-off-produkter i tilknytning til barneprogrammer har også fått kritikk fra flere hold.

Eiere

NRK er i dag et statlig eid aksjeselskap. Kulturministeren utgjør NRKs generalforsamling og er den som peker ut NRKs styre. Styret ansetter kringkastingssjef, og legger økonomiske og strategiske rammer for virksomheten. NRK-plakaten er vedtatt av Stortinget og definerer sammen med kringkastingsloven selskapets overordnede mål og plikter. Siden 2010 har NRK måttet ha forhåndsgodkjenning av Kulturdepartementet før lansering av nye tjenester som vil utgjøre en vesentlig del av allmenn­kringkastingsoppdraget.

Historie

Etableringen av NRK ble vedtatt av Stortinget i 1933 - forløperen var det private radioselskapet Kringkastingsselskapet A/S, som startet ordinære radiosendinger i 1925. Med opprettelsen ga Stortinget samtidig NRK monopol på kringkasting i Norge, et monopol som skulle vare i nesten 50 år. NRK fikk også monopol på radiolisensen som var innført i 1924. Reklame var tillatt i sendingene fram til tyskerne forbød den i 1940.

Lenge besto NRKs tilbud til befolkningen kun av én radiokanal, men i 1960 startet de første offisielle TV-sendingene. Etter at NRK fikk konkurranse fra nærradioer i 1982, ble tilbudet etter hvert utvidet med flere radio- og TV-kanaler. Kringkastingsmonopolet ble offisielt opphevet i 1987. 

Siden etableringen i 1933 er det tatt flere grep for å gjøre NRK mer uavhengig av stat og politisk styring. Fra begynnelsen av var NRK en statsinstitusjon og kringkastingssjefen ble utpekt av regjeringen. I 1988 fikk NRK mer økonomisk handlingsrom da det ble omdannet til en statlig stiftelse. I 1996 ble stiftelsen til et aksjeselskap med eget styre, og styret overtok ansettelsen av kringkastingssjefen. Selskapets generalforsamling utgjøres av landets kulturminister.

NRK er i dag et mediehus med et omfattende tilbud på radio, TV og, ikke minst, på internett.

I juni 2015 la regjeringen fram stortingsmeldingen «Open og opplyst - allmennkringkasting og mediemangfald». Her varsles visse endringer i kravene til og reguleringen av NRK. Lisensordningen beholdes fram til 2017, men et ekspertutvalg skal utrede ulike offentlige finansieringsmodeller for NRK.

Kilder

Selskapets årsrapporter og nettsider
TNS Gallup
Ketil Jarl Halse & Helge Østbye (2003): Norsk kringkastingshistorie
 
MEDIENORGE ©2018 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring