Min viktigste nyhetskilde
Oversikten over hvordan nordmenn vurderer ulike medier som nyhetskilde, er hentet fra TNS Gallups store mediebruksundersøkelse Forbruker & Media. Undersøkelsen gjennomføres via telefon og kartlegger ulike sider ved mediebruken i Norge. I en tilleggsdel til Forbruker & Media blir et mindre utvalg bedt om blant annet å vurdere hvor viktige ulike medier/plattformer er som nyhetskilde. Mediene skal ikke rangeres i forhold til hverandre, og flere medier kan krysses av som viktige/uviktige. Tilleggsdelen besvares via et spørreskjema, enten på papir eller nett.

Telefondelen av undersøkelsen foregår blant de som er 12 år og eldre, mens aldersgrensen for deltakerne i tilleggsdelen har variert. Tallene nedenfor gjelder befolkningen over 15 år. Fra og med 2009 gjelder resultatene for hele kalenderår. For tidligere år er måleperioden fra august ett år til august året etter.

Du kan velge å få resultatene fordelt etter kjønn, alder, utdanning, inntekt og bosted, og du kan velge andeler for ett eller flere svaralternativ (enig, litt enig osv.).
hent data

Min viktigste nyhetskilde 2003 - 2014 (prosent)

Medium
Totalt
2003/
2004
2004/
2005
2005/
2006
2006/
2007
2007/
2008
2008/
2009
200920102011201220132014  
Avis               
Helt enigAlle 15+232121222017171615141413 
Litt enigAlle 15+292927282725242328252218 
Hverken ellerAlle 15+192021202121202117171414 
Litt uenigAlle 15+171617171719191919181816 
Helt uenigAlle 15+111212121417191820243239 
TV               
Helt enigAlle 15+232120212021201923212119 
Litt enigAlle 15+383939383734353341393634 
Hverken ellerAlle 15+202020202221212215171516 
Litt uenigAlle 15+121313141313141512121315 
Helt uenigAlle 15+566779999111315 
Radio               
Helt enigAlle 15+141413131315151415151413 
Litt enigAlle 15+323031313131313134323130 
Hverken ellerAlle 15+202120192018181918191818 
Litt uenigAlle 15+161817181717171616171617 
Helt uenigAlle 15+161616181817171716171920 
Internett               
Helt enigAlle 15+71012161822232632363641 
Litt enigAlle 15+192124272829282830293029 
Hverken ellerAlle 15+151716151716161513131212 
Litt uenigAlle 15+171715151212121110998 
Helt uenigAlle 15+39353126232019181412119 
Mobil               
Helt enigAlle 15+-----1125813- 
Litt enigAlle 15+-----446121620- 
Hverken ellerAlle 15+-----121213151716- 
Litt uenigAlle 15+-----161616181816- 
Helt uenigAlle 15+-----656460483933- 
Merknader:

Til og med 2010 kunne spørreskjemaet bare besvares på papir, og sendes inn via post. Fra 2011 ble det mulig å besvare spørsmålene på nett.

Samme person kan ha ført opp mer enn ett medium som viktigste nyhetskilde. Prosentene kan derfor ikke summeres på tvers av medier, men bare sammenlignes. Forholdet mellom mediene gir like fullt et bilde av hvordan nordmenn rangerer ulike medier som viktigste nyhetskilde.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2016 medienorge@infomedia.uib.no