Min viktigste nyhetskilde
Oversikten over hvordan nordmenn vurderer ulike medier som nyhetskilde, er hentet fra TNS Gallups store mediebruksundersøkelse Forbruker & Media. Undersøkelsen gjennomføres via telefon og kartlegger ulike sider ved mediebruken i Norge. I en tilleggsdel til Forbruker & Media blir et mindre utvalg bedt om blant annet å vurdere hvor viktige ulike medier/plattformer er som nyhetskilde. Mediene skal ikke rangeres i forhold til hverandre, og flere medier kan krysses av som viktige/uviktige. Tilleggsdelen besvares via et spørreskjema, enten på papir eller nett.

Telefondelen av undersøkelsen foregår blant de som er 12 år og eldre, mens aldersgrensen for deltakerne i tilleggsdelen har variert. Tallene nedenfor gjelder befolkningen over 15 år. Fra og med 2009 gjelder resultatene for hele kalenderår. For tidligere år er måleperioden fra august ett år til august året etter.

Du kan velge å få resultatene fordelt etter kjønn, alder, utdanning, inntekt og bosted, og du kan velge andeler for ett eller flere svaralternativ (enig, litt enig osv.).
hent data

Min viktigste nyhetskilde 2003 - 2012 (prosent)

MediumTotalt2003/
2004
2004/
2005
2005/
2006
2006/
2007
2007/
2008
2008/
2009
2009201020112012  
Avis             
Helt enigAlle 15+23212122201717161514 
Litt enigAlle 15+29292728272524232825 
Hverken ellerAlle 15+19202120212120211717 
Litt uenigAlle 15+17161717171919191918 
Helt uenigAlle 15+11121212141719182024 
TV             
Helt enigAlle 15+23212021202120192321 
Litt enigAlle 15+38393938373435334139 
Hverken ellerAlle 15+20202020222121221517 
Litt uenigAlle 15+12131314131314151212 
Helt uenigAlle 15+56677999911 
Radio             
Helt enigAlle 15+14141313131515141515 
Litt enigAlle 15+32303131313131313432 
Hverken ellerAlle 15+20212019201818191819 
Litt uenigAlle 15+16181718171717161617 
Helt uenigAlle 15+16161618181717171617 
Internett             
Helt enigAlle 15+7101216182223263236 
Litt enigAlle 15+19212427282928283029 
Hverken ellerAlle 15+15171615171616151313 
Litt uenigAlle 15+1717151512121211109 
Helt uenigAlle 15+39353126232019181412 
Mobil             
Helt enigAlle 15+-----11258 
Litt enigAlle 15+-----4461216 
Hverken ellerAlle 15+-----1212131517 
Litt uenigAlle 15+-----1616161818 
Helt uenigAlle 15+-----6564604839 
Merknader:

Til og med 2010 kunne spørreskjemaet bare besvares på papir, og sendes inn via post. Fra 2011 ble det mulig å besvare spørsmålene på nett.

Samme person kan ha ført opp mer enn ett medium som viktigste nyhetskilde. Prosentene kan derfor ikke summeres på tvers av medier, men bare sammenlignes. Forholdet mellom mediene gir like fullt et bilde av hvordan nordmenn rangerer ulike medier som viktigste nyhetskilde.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt medienorge og originalkilde oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2014 medienorge@infomedia.uib.no